Mevr. Regina Suchowolski-Sluszny > Voorzitter

Philippe Scharf > Co-voorzitter / Algemeen Woordvoerder

Ari Epstein > Ondervoorzitter

Pinkas Kornfeld > Ondervoorzitter

Raphael Werner > Ere-Voorzitter

Mevr. Kouky Frohmann >  Ere-voorzitter

Eli Ringer > Ere-voorzitter

Hans Knoop > Woordvoerder – Israël/Antisemitisme

HET BESTUUR VAN HET FORUM DER JOODSE ORGANISATIES vzw
Lijst leden organisaties + vertegenwoordiging: alfabetisch

Agoedat Israel: Pinkas Kornfeld
Bnai Akiva: J.J. Schreiber
Bnai B’rith: Willy Kahan
Hanoar Hatzioni
Liga van Joodse vrouwen van België: Nadine Iarchy
Mizrahi: Philippe Scharf
Nowagi: Eli Ringer
Ondergedoken kind: Regina Suchowolski-Sluszny
Vrienden van Likoed: Kouky (Ruth) Frohmann
Wizo: Nicole Nasielski / Diane Keyser

Gecoöpteerde leden: 

Hans Knoop
– Israël expert
Naftuli Pollak
Raphael Ringer
Jonath Yonathan-Weinberger
Aaron Malinsky – pluralistische contacten

Waarnemende leden :
– Maccabi

Ereleden:
– Diane Keyser
– Mr. Frederik Erdman

WAT IS HET FORUM DER JOODSE ORGANISATIES

Tot einde 1993 bestond er geen representatieve vertegenwoordiging van ALLE joodse verenigingen en organisaties in het Vlaamse landsgedeelte.
De noodzaak aan een overkoepelend orgaan was dan ook vanzelfsprekend.
Daarom werden alle joodse organisaties aangesproken en lange besprekingen gevoerd met de bedoeling het toekomstige ‘forum’ een legale basis te geven. Eind 1993 waren de besprekingen rond en werd officieel het  FORUM der Joodse Organisaties opgericht.

De doelstellingen werden als volgt bepaald:
1) bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm,  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle
volkeren, en het recht zich burgerlijke partij te stellen bij evt. juridische klachten
2) het steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap – haar leden, haar organisaties en haar instellingen – moeten verzekeren ;
3) het bevorderen  van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde joden en joodse gemeenschappen ;
4) steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden ;
5) samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam van de Israëlitische Gemeenten in België;
6) verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
7) bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen en buiten de joodse gemeenschap.

Om tot dit resultaat te komen werden verscheidene grondbeginselen in acht genomen: De organisaties die betrokken worden  (lid worden) moeten ALLE strekkingen van de joodse gemeenschap vertegenwoordigen.

*     Het FORUM der Joodse Organisaties (FJO) behandelt geen problemen die binnen de bevoegdheden vallen van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (C.I.C.B.). De Israëlitische Gemeenten, de gebedshuizen, de synagogale organisaties en de joodse scholen op het domein van het C.I.C.B., zullen derhalve niet in het FJO worden opgenomen. Deze kunnen echter wel waarnemers hebben binnen het FJO.

*     Organisaties die ‘fund-raising’ beogen komen ook niet in aanmerking.

In die optiek hebben alle politieke en filosofische strekkingen binnen de joodse gemeenschap en lid van het FORUM der Joodse Organisaties zich akkoord verklaard met de doelstellingen.

Enkele noemenswaardige verwezenlijkingen van het FORUM:

–        De oprichting van een monument voor de gedeporteerde Antwerpse burgers (Belgiëlei-Mercatorstraat)
(1997)

–        Informatieve reis met Belgische politici naar Israël (1997)

–        Organisatie van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van 8 mei aan het monument

–        Initiatiefnemer van de oprichting van een Belgische afdeling van de WJRO (World Jewish Restitution
Organisation) wat uiteindelijk geleid heeft tot de huidige Stichting van het Jodendom van België.

–        Organisatie van een Congres “Kinderen van de Shoah” in 2007.

–        Organisatie van een herdenkingsplechtigheid voor de Antwerpse Politieagenten die tijdens WOII joden
hebben gered.

–        Organisatie van “Steuntje aan Israël” als tegenhanger van de boycotacties (massaal Israëlische producten
aankopen in warenhuizen waar boycotacties worden gehouden)

–        Organisatie van lezingen, voordrachten, ontmoetingen, debatten, etc…

–        Deelname aan vele debatten over uiteenlopende onderwerpen

–        Deelname aan vele discussiepanels in televisieprogramma’s etc…

–        Regelmatig uitbrengen van persberichten om de mening van de joodse gemeenschap van Vlaanderen
over onderwerpen die haar aanbelangen kenbaar te maken.

–        en vele andere verwezenlijkingen