Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonsgegevens wordt gevraagd.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR- of de Privacywetgeving) van 25 mei 2018, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen.

Dit betekent concreet dat:

1. De persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
Wij verzamelen gegevens om:

  • om op een gepaste wijze met u te kunnen communiceren,
  • om u te sensibiliseren en informatie te geven over onze acties, activiteiten en diensten (via nieuwsbrieven, thematische berichten …)
  • om u toe te laten om deel te nemen aan onze activiteiten

Voor FJO is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de behartiging van haar belangen. Om die redenen en na een zorgvuldige beoordeling van de impact op gegevensbescherming is het volgens FJO gerechtvaardigd dat wij persoonsgegevens, uiteraard op een veilige manier en beperkt tot het strikt noodzakelijke, bijhouden en verwerken. Naast het verwerken van persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen kan de verwerking van persoonsgegevens door FJO ook rechtmatig zijn door uitdrukkelijke toestemming.

De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum
  • Uw communicatievoorkeuren

3. U steeds toegang hebt tot uw persoonsgegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kunt doen verbeteren. U steeds het recht hebt om uw gegevens te laten wissen. U steeds het recht hebt om de beperkte verwerking van uw gegevens op te vragen.
U steeds het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Hiertoe kunt u contact opnemen met het FJO: per email naar fjo@fjo.be, per post naar Lge Herentalsestraat 48 – B – 2018 Antwerpen, of telefonisch naar +32 (3) 231 5848.
Op basis van uw aanvraag zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk aanpassen in overeenstemming met de informatie die u ons bezorgt.

4. Wij ons ertoe verbinden de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonsgegevens.

5. Wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken

Links naar andere websites

Indien wij links naar andere websites opnemen, dan worden deze links u louter ter informatieve titel aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. Het FJO  kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bezochte websites of de praktijken van de eigenaar of operator van deze websites.