GEZAMENLIJK PERSBERICHT FJO & CCOJB – Zondag 28 januari 2024 mbt de Beschikking van vrijdag namiddag 26 januari 2024 van het Internationaal Gerechtshof – Den Haag

“Beslissing Internationaal Gerechtshof – Het FJO en het CCOJB roepen op tot onmiddellijke vrijlating van gijzelaars en bevestiging van het recht van Israël om zichzelf te verdedigen”

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) betreuren dat het Internationaal Gerechtshof (gerechtelijk orgaan van de VN), zich bevoegd heeft verklaard om de door Zuid-Afrika gevraagde voorlopige maatregelen te onderzoeken en merken op dat het Hof zijn oordeel grotendeels heeft gesteund op de verklaringen van de VN adjunct-secretaris-generaal voor humanitaire zaken en op die van het UNRWA (een organisatie die heden zwaar in opspraak is gekomen) en ook aan Israël verklaringen heeft toegeschreven die door bepaalde functionarissen zijn afgelegd in de eerste dagen na de barbaarse gruweldaden van de pogrom van 7 oktober 2023.

Het FJO en het CCOJB menen dat de beschikking van 26 januari 2024 een opportuniteitsbeslissing is, genomen in de internationale context, zoals blijkt uit standpunten ingenomen binnen de Algemene Vergadering van de VN.

Samengevat oordeelde het Hof dat Israël alle maatregelen moet nemen om het plegen van genocide te voorkomen, om ervoor te zorgen dat zijn leger geen genocidedaden pleegt, en om het rechtstreeks en publiekelijk aanzetten tot het plegen van genocide tegen Palestijnen in Gaza te voorkomen en te bestraffen. Israël moet humanitaire hulp toestaan, ervoor zorgen dat bewijsmateriaal bewaard blijft en binnen een maand verslag uitbrengen over de genomen maatregelen.

Wat hierbij aan Israël wordt opgelegd is niet in strijd met het gedrag van Israël in deze oorlog, oorlog waartoe Israël werd gedwongen door de islamitische terreurorganisatie Hamas.

Het dient opgemerkt dat het Hof niet inging op het belangrijkste verzoek van Zuid-Afrika aan Israël, met name om de militaire operaties in Gaza onmiddellijk op te schorten, waarmee het Hof onomstotelijk aantoont dat het Israël niet beschuldigt van het plegen van genocide en dus het recht van Israël bevestigt om zichzelf te verdedigen en zijn burgers te beschermen.

Het FJO en het CCOJB betreuren ten zeerste het onvolledig en bevooroordeeld karakter van de politieke en media communicatie over de beschikking van het Internationaal Gerechtshof.

Er zij aan herinnerd dat het Hof verklaarde dat zijn beslissing geenszins vooruitliep op de kwestie van haar rechtsmacht om de zaak ten gronde te behandelen, noch op enige vraag met betrekking tot de ontvankelijkheid van het verzoek of de grond van de zaak zelf.

Het weze beklemtoond dat het Hof het nodig achtte om te benadrukken dat alle partijen in het conflict in de Gazastrook gebonden zijn door het internationaal humanitair recht, dat het ernstig bezorgd is over het lot van de personen die tijdens de aanval op Israël op 7 oktober 2023 zijn ontvoerd en sindsdien worden vastgehouden door Hamas en andere gewapende groeperingen, en dat het Hof opriep tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars.

Het FJO en het CCOJB roepen de politieke autoriteiten op om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de gijzelaars te eisen. Hun gebeurlijke eisen jegens Israël dienen bovendien alleszins beperkt te worden tot hetgeen het Internationaal Gerechtshof heeft beslist, terwijl het recht van Israël om zichzelf te verdedigen dient te worden bevestigd.

Voor nadere info :
Forum der Joodse Organisaties (FJO) +32 494 545 040