Regina Suchowolski-Sluszny en Philippe Scharf, co-voorzitters FJO met minister Annelies Verlinden, Binnenlandse Zaken

In een open gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap heeft de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gisteren namiddag de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Antwerpen opnieuw toegeschoven naar de lokale politie en meegedeeld dat – zoals in het regeerakkoord vastgelegd – per 1 september de militairen uit het stadsbeeld zullen verdwijnen.

Het onderhoud met de minister vond plaats op verzoek en ten burele van het Forum der Joodse Organisaties in Antwerpen. Omdat de beslissing niet alleen Antwerpen raakt had het Forum ook het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, de Stichting van het Jodendom van België en het CCOJB uitgenodigd.
De minister stelde dat de Antwerpse politie in de opvolging van de militairen zou kunnen voorzien.
De Joodse gemeenschap drukte haar diepe ongerustheid uit en wees er tijdens het gesprek met de minister op dat de overheid de plicht heeft in de veiligheid van burgers te voorzien en dat die niet de speelbal mogen worden van een politieke controverse tussen de lokale en federale overheden.
De Joodse vertegenwoordigers beklemtoonden dat volgens de Belgische veiligheidsdiensten voor de Joodse wijken en instellingen in België nog steeds het (op één na hoogste) niveau 3 van toepassing is en er dus van het vertrek van de militairen een verkeerd signaal uitgaat.
Er moet alleszins voorzien worden in een gelijkwaardig niveau van bescherming.
Tevens werd opnieuw gewezen op de nood voor ondersteuning van personeel in de gebouwen die beschermd moeten worden. Opschaling van statische bescherming is al jaren eerder bij de overheid aangekaart.
In het licht van het feit dat in de maand september Joodse feestdagen plaatsvinden dringt het FJO aan op adequate bescherming.
Met de minister werd afgesproken om alleszins begin oktober opnieuw bijeen te komen om de veiligheidssituatie te evalueren.
In geval er in de tussentijd een acute dreiging mocht ontstaan zal het FJO terstond met de verantwoordelijke overheden in contact treden.
Voor nadere info (niet voor publicatie bestemd):
FJO, Mtr Philippe Scharf , co-voorzitter en algemeen woordvoerder : +32 (0)477 521 646