Het Forum der Joodse Organisaties staat achter de geest van het zgn. Marrakesh Pact dat op 10 en 11 december a.s. in Marokko door de VN-lidstaten ondertekend moet worden. Helaas vertoont de tekst van het pact echter tal van tekortkomingen.

Zo wordt nauwelijks rekening gehouden met de belangen en positie van de autochtone Joods-Christelijke samenleving in ons land. Een ongeclausuleerde en eenzijdige steun aan migranten, zonder waarborgen voor de autochtone bevolking is niet in het belang van de migranten, noch in dat van de autochtone bevolking van de westerse gastlanden. Het goed geïntegreerde deel van de moslimgemeenschap in ons land is evenmin bij een ongeclausuleerde instroom van migranten gebaat.

De Joodse gemeenschap telt vele leden die ooit zelf als vluchteling op humane wijze door België zijn opgenomen. Diezelfde Belgische traditie van humaniteit vis-à-vis nieuwe migranten kan naar ons oordeel alleen worden voortgezet indien de nieuwe instromers op vreedzame wijze in onze samenleving integreren.
In die samenleving zijn o.m. democratie, vrijheid en tolerantie kernwaarden.

In het ter ondertekening voorliggende verdrag wordt aan migranten echter geen enkele voorwaarde voor acceptatie van onze waarden gesteld, zodat in beginsel ons land ook antisemitische fundamentalistische moslims zou moeten toelaten en omarmen.

Het FJO vraagt de federale regering dringend deze tekortkomingen in overweging te nemen.

 

…………………………

Voor nadere info:

Hans Knoop, woordvoerder FJO

Raphael Werner, voorzitter FJO