Als antwoord op de oproep van de commissaris-generaal van UNRWA heeft vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo besloten om de komende 3 jaren 19 miljoen euro toe te kennen aan UNRWA, het VN-Agentschap dat instaat voor humanitaire hulp aan de Palestijnse vluchtelingen. België is een van de weinige donoren die dergelijke meerjarige financiering toekent. Gezien de financiële problemen die UNRWA momenteel kent, zal de Belgische jaarbijdrage onmiddellijk worden overgemaakt. De Amerikaanse regering besliste gisteren nog om de helft van de steun aan UNRWA op te schorten.

Alexander De Croo: “Ik heb veel respect voor de inzet van UNRWA, dat in uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden moet werken. De leefomstandigheden in Gaza, Syrië, de Westbank en elders in de regio zijn bijzonder moeilijk. Voor heel wat Palestijnse vluchtelingen is UNRWA een laatste reddingsboei. Dankzij UNRWA kunnen een half miljoen Palestijnse kinderen naar school. Het voorkomt dat ze ten prooi vallen aan radicalisering en gewelddadig extremisme.”

België is samen met andere Europese lidstaten en de Europese Commissie veruit de grootste donor van UNRWA. De komende maanden en jaren zal België, samen met de EU en de landen uit de regio, UNRWA en de Palestijnse vluchtelingen blijven bijstaan. Het bezoek van Palestijns president Abbas op maandag in Brussel is een eerste gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen.

UNRWA werd in 1949 opgericht om de Palestijnse vluchtelingen, die na de Arabisch-Israëlisch oorlog van 1948 met 700.000 waren, bij te staan. Vandaag de dag biedt UNRWA aan ongeveer 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen diensten aan zoals onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting aan. UNRWA is actief in de Palestijnse bezette gebieden, in Syrië, Libanon en Jordanië. UNRWA komt eveneens op voor de rechten van de Palestijnse vluchtelingen, conform het internationaal recht.

“Belgium pledges multi-annual support to UNRWA, the UN Agency assisting Palestinian refugees”

In response to the call of UNRWA’s Commissioner-General, Deputy Prime Minister and Minister of Development Cooperation Alexander De Croo has decided to allocate 19 million EURO over the next 3 years to UNRWA, the United Nations agency which provides humanitarian help to Palestinian refugees. Belgium is one of the few donors that provides this kind of multi-annual funding. Considering the financial difficulties which UNRWA currently faces, the Belgian annual contribution will be disbursed immediately. The US government decided yesterday to suspend half of its support to UNRWA.

Alexander De Croo: “I have a lot of respect for UNRWA’s work, which has to operate in the most difficult and dangerous circumstances. Living conditions in Gaza, Syria, the West bank and elsewhere in the region are particularly tough. For a lot of Palestinian refugees the UNRWA is the last life buoy. With the help of UNRWA half a million of Palestine children are able to go to school. This prevents them from falling prey to radicalization and extreme violence.”

Belgium is together with other EU member states and the European Commission by far UNRWA’s largest donor. The coming months and years Belgium will, along with the EU and countries from the region, continue to support UNRWA and the Palestinian refugees. The visit of Palestinian president Abbas next Monday in Brussels is a first opportunity to exchange thoughts in this regard.

UNRWA was established in 1949 in order to provide assistance to Palestinian refugees, who in the aftermath of the 1948 Arab-Israeli War numbered about 700.000. Today, UNRWA offers to approximately 5 million Palestine refugees services such as education, health care and housing. UNRWA is active in Palestinian occupied territories, Syria, Lebanon and Jordan. UNRWA defends also the rights of Palestinian refugees, in line with international law.

https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2018/belgium_pledges_multi_annual_support_to_unrwa

Gerelateerde artikels:

“België doneert 19 miljoen euro aan de UNRWA verspreid over 3 jaar” [Brabosh]

https://brabosh.com/2018/01/18/pqpct-gcn/