(FR versie hieronder)

Als vertegenwoordigers van de erkende christelijke erediensten (de rooms-katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse) nemen we kennis van het politieke en maatschappelijk debat over onverdoofd slachten dat de laatste weken in een stroomversnelling kwam, zowel in het zuiden als het noorden van het land. Hoewel de christelijke kerken geen gelijkaardige spijswetten en geen praktijk van ritueel slachten kennen, en de kerkgemeenschappen dus geen direct betrokken partij zijn, wensen wij hierover toch onze stem te laten horen omdat er belangrijke waarden in het geding zijn.

Op zich is de toenemende gevoeligheid voor dierenwelzijn een nobele evolutie, die getuigt van respect voor levende wezens en de schepping. Toch waarschuwen wij ervoor dat de kritiek op onverdoofd slachten geen dekmantel mag vormen voor een discours van misprijzen voor de levenswijze en spijswetten van onze joodse en islamitische medeburgers. …


Wij herinneren eraan dat de godsdienstvrijheid een essentieel onderdeel is van de democratische rechtstaat. Het respect voor godsdienstvrijheid dat wij voor christenen en andersgelovigen overal ter wereld vragen, willen wij ook met kracht in onze Europese samenleving verdedigen. We wijzen er bovendien op dat, met het oog op dierenwelzijn, er buiten het ritueel slachten – dat om een beperkt aantal dieren gaat, en waar bij juiste toepassing ook aandacht is om het lijden van het dier zo klein mogelijk te houden – nog heel wat andere problematische punten zijn in de voedingsindustrie en de vleesverwerkende nijverheid die, gezien de schaal ervan, minstens evenveel prioriteit verdienen. Wij vragen dat politici en beleidsmakers de verzuchtingen van de betrokken erediensten ernstig nemen en procedures uitwerken die hygiëne, volksgezondheid en dierenwelzijn zo goed mogelijk verzoenen met het fundamentele recht op godsdienstvrijheid.

Kardinaal Jozef De Kesel, (Katholieke Kerk)
Dr. Geert W. Lorein, (Protestantse Evangelische Kerk)
Ds. Steven H. Fuite, (Verenigde Protestantse Kerk )
Canon Jack McDonald , (Anglicaanse eredienst)
Metropoliet Athenagoras Peckstadt (De Orthodoxe eredienst)

***

Déclaration des représentants des cultes chrétiens reconnus sur l’abattage rituel.

En tant que représentants des cultes chrétiens reconnus (catholique, orthodoxe, protestant et anglican), nous prenons connaissance du débat politique et social sur l’abattage sans étourdissement qui a pris de l’ampleur ces dernières semaines, tant dans le sud que dans le nord du pays. Vu les valeurs importantes en jeu, les Eglises chrétiennes, bien que non soumises à ce type de règles alimentaires, ne pratiquant pas l’abattage rituel et donc pas directement impliquées, souhaitent faire entendre leur voix.

La sensibilité croissante au bienêtre animal, témoigne en soi d’un respect des êtres vivants et de la création. Nous mettons néanmoins en garde de faire de la critique de l’abattage sans étourdissement, la couverture d’un discours de mépris à l’égard du mode de vie et des règles alimentaires de nos concitoyens juifs et musulmans. Nous rappelons que la liberté religieuse est une part essentielle du système démocratique. Le respect de cette liberté religieuse que nous réclamons pour les chrétiens et les autres religions à travers le monde, nous le défendons aussi avec force dans notre société européenne. Nous rappelons, concernant le bien-être animal, d’une part qu’un nombre limité d’animaux est concerné par l’abattage, que l’on cherche toujours à limiter au maximum la douleur animale durant celui-ci et d’autre part que nombre d’autres points problématiques existent dans l’industrie alimentaire et lors de la transformation de la viande qui, vu leur échelle, sont tout autant prioritaires. Nous demandons aux politiciens et aux décideurs de prendre au sérieux les aspirations des religions concernées, et d’élaborer des procédures qui réconcilient autant que possible hygiène, santé publique, bien-être animal avec le droit fondamental de la liberté religieuse.

Cardinal Jozef De Kesel (Église catholique)
Pasteur Geert W. Lorein (Églises protestantes évangéliques)
Le Métropolite Athénagoras Peckstadt (Église orthodoxe)
Pasteur S. Fuite, Président de l’Eglise Protestante Unie de Belgique
Canon Jack McDonald (Église anglicane)

Bruxelles- Brussel, 11.05.2017