Koosjer slachten – Communiqué CICB

Hierbij het persbericht van heden vanwege het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.

Het Forum der Joodse Organisaties wenst haar steun te betuigen aan het Consistorie, vertegenwoordiger voor de joodse gemeenschap en bevoegd in deze belangrijke religieuze materie.

Vrije vertaling van het communiqué (originele franstalige versie hieronder):
De Commissie Milieubeheer, Ruimtelijke Ordening en Vervoer van het Waals Parlement was bereid tijdens zijn sessie van 20 april 2017 de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, dhr. Philippe Markiewicz, te aanhoren in het kader van de problematiek van het Koosjer (onverdoofd) slachten.

De voorzitter van het Consistorie heeft bij aanvang de parlementsleden bedankt voor het accepteren van zijn toelichting.

Hij herinnerde eraan hoe bevoorrecht wij zijn om in België te kunnen samenleven in een verlichte democratie, die in ere moet gehouden worden. …


De voorzitter van het Consistorie benadrukte dat de joodse gemeenschap sinds 1945 steeds tot evenwichtige oplossingen is gekomen in samenwerking met de autoriteiten en dit op de meest uiteenlopende gebieden.

Hij constateerde dat wij met de problematiek van de rituele slachting voor het eerst de richting lijken uit te gaan van een mislukking.

Hij herinnerde eraan dat de laatste keer in de geschiedenis van de Joodse Gemeenschap, wanneer in België het slachten volgens de Joodse rite werd ondermijnd, dit door het toedoen was van de Duitse bezetter.

Deze verwijzing naar het verleden werd fel bekritiseerd hoewel het om een historisch onbetwistbaar feit gaat.

Eraan herinnerend dat we in een verlichte democratie leven, heeft de voorzitter van het Consistorie er bij de leden van de commissie op aangedrongen geen vergelijkbare daad te plegen.

Er is reden te over om er op te attenderen dat het vorig ontwerp van decreet met hetzelfde onderwerp, ingediend door de afgevaardigden Defraigne en Arens, werd bekritiseerd door de Raad van State, essentieel orgaan van de Belgische Staat, omdat dit project in strijd was met het grondwettelijk beginsel van de vrijheid van religieuze praktijk van een erkende religie.

De voorzitter van het Consistorie dringt wederom aan op de voortzetting van de dialoog.

***

Consistoire Central Israélite de Belgique – Communiqué de presse 21 avril 2017

Concerne : Abattage selon le rite

La Commission de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des transports du Parlement wallon a souhaité entendre le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique, Philippe Markiewicz, dans le cadre de la problématique de l’abattage selon le rite lors de sa séance de ce 20 avril 2017.

Le Président du Consistoire a remercié l’assemblée d’avoir accepté de l’auditionner.

Il a rappelé la chance que nous avons en Belgique de vivre ensemble dans une démocratie éclairée qui doit le rester.

Le Président du Consistoire a souligné que, depuis 1945, la communauté juive avait toujours trouvé avec les pouvoirs publics et ce, dans les domaines les plus variés, des solutions équilibrées.

Il a constaté que pour la première fois avec la problématique de l’abattage selon le rite on semblait se diriger vers un échec.

Il a rappelé que la dernière fois dans l’histoire de la communauté juive où on a porté atteinte en Belgique à l’abattage selon le rite juif, c’était par le fait de l’occupant nazi.

Cette référence au passé a été critiquée bien que le fait historique n’est pas contestable.

Rappelant que nous vivons dans une démocratie éclairée, le Président du Consistoire a enjoint les membres de la commission à ne pas poser un acte semblable.

Il y a lieu de rappeler que le précédent projet de décret ayant le même objet déposé par les députés Defraigne et Arens avait été critiqué par le Conseil d’Etat, institution essentielle de l’Etat belge, parce que ce projet allait à l’encontre du principe constitutionnel de la liberté de pratique religieuse d’un culte reconnu.

Le Président du Consistoire insiste une fois encore sur la poursuite du dialogue.CICB/CCIB – Philippe Markiewicz, voorzitter

2017-04-21T00:00:00+00:00vrijdag, 21 april 2017|Aangeraden, Algemeen, Belgie, Godsdienst, People|