Ingevolge ons schrijven aan de heer provinciegouverneur Decaluwé (West-Vlaanderen) mbt briefwisselingsadres in “Tel Aviv te Palestina” heeft de heer gouverneur ons het volgende geantwoord (download in pdf) (NVDR: wij hebben de naam vervangen door de initialen) :

“Geachte heer Werner

Naar aanleiding van uw e-mail ontvangen op 3 november 2015 kan ik u het volgende meedelen.
Het inlichtingenformulier betreffende de provinciebelasting op tweede verblijven gericht aan de heer GJ vermeldde verkeerdelijk Palestina als land van bestemming in plaats van Israël.
Ik stelde een onderzoek in en kan u meedelen dat deze fout louter op een technische vergissing berust en de provincie de Joodse gemeenschap zeker niet wou provoceren.
Zij is er zich weliswaar van bewust dat deze vergissing politiek zeer gevoelig ligt en wenst zich dan ook uitgebreid te excuseren voor deze fout.
De vergissing werd intussen aangepast waardoor dergelijke fouten in de toekomst niet meer zullen voorkomen.

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Mag ik u vragen de heer GJ eveneens op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Hoogachtend

Carl Decaluwé
Gouverneur”


Onze brief dd 3 november 2015 (download in pdf):

Aan de heer provinciegouverneur van de Provincie West-Vlaanderen

Aan de leden van de Bestendige Deputatie

Geachte heer Decaluwé,

In bijlage treft u een kopie van het schrijven, van de dienst Provinciebelasting op tweede verblijven aan de heer GJ, dat de Joodse Gemeenschap uitermate geschokt heeft. 

De Joodse Gemeenschap in West-Vlaanderen en in het bijzonder de Joodse Gemeenschap van Knokke-Heist is een zeer kleine gemeenschap met slechts één synagoge.

De Joodse Gemeenschap wordt geconfronteerd met zware veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder na de aanslag te Brussel in mei 2014, zowel wat de infrastructuur betreft als de bescherming door de lokale politie.

De risico’s die zij lopen zijn het gevolg van het importeren van het Midden-Oosten conflict naar onze contreien en waar de Belgische Joden zich van wensen te distantiëren.

Dat juist uw administratie de aanleiding is van de import van dit conflict gaat ons verstand te boven.

Het gaat alle perken te buiten dat Tel-Aviv, dat volgens alle internationale verdragen deel uitmaakt van de Staat Israël, in uw correspondentie bestempeld wordt als deel uitmakend van Palestina.

Dit kan enkel geïnterpreteerd worden als een politiek statement waardoor het conflict in België wordt verspreid en waardoor het risico voor de Joodse leden van de provincie West-Vlaanderen wordt opgedreven.

Ik kan mij moeilijk inbeelden dat het om louter een vergissing gaat aangezien de heer GJ steeds zijn adres duidelijk opgegeven heeft als Tel-Aviv te Israël.

Ik ben ervan overtuigd dat u vanuit uw ambt het nodige zal doen om dergelijke provocaties in de toekomst te vermijden.

Graag had ik van u vernomen welke stappen u hierin zal ondernemen.

Tot dan zal ik mij er van onthouden om deze zaak in de pers kenbaar te maken en om zelf de nodige maatregelen te moeten ondernemen.

Ik dank u bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Raphael Werner, voorzitter

foto van de hoofding van de brief naar de heer GJ in Tel-Aviv PalestinaFJO / R. Werner – foto van de hoofding van de brief naar de heer GJ in Tel-Aviv Palestina