Het Forum der Joodse Organisaties stelt met teleurstelling en verbijstering vast dat de nieuwe Europese Commissie niet is ingegaan op ons verzoek een EU-commissaris te belasten met de bestrijding van racisme en antisemitisme. Evenmin ging het EU Parlement in op een suggestie van een aantal parlementsleden om een speciale task force te benoemen die zich zou inzetten om het toenemend antisemitisme in Europa te bestrijden.
Alhoewel in brede kring onder de leden van het EU Parlement sympathie en steun voor de suggestie bestond is een dergelijke task force er echter niet gekomen. Het voorstel is zelfs niet plenair aan het parlement ter beoordeling en stemming voorgelegd en door een commissie van de agenda afgevoerd.

Afgelopen zomer werd tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem van het Israëlisch Joods Congres (IJC) door Eli Ringer (oprichter en erevoorzitter van het Forum) de suggestie gelanceerd bij de EU instanties de benoeming van een commissaris belast met de bestrijding van antisemitisme te bepleiten. De suggestie werd door de deelnemende organisaties uit 23 landen breed gedragen en vanuit tal van landen ondersteund.

Bij de conferentie was ook de voorzitter van de Italiaanse Senaat Pietro Grasso aanwezig. …


Omdat thans Italië voorzitter van de EU is werd in een onderhoud met Grasso door een delegatie het belang van een commissaris bepleit en toegelicht. Grasso onderschreef het standpunt van Eli Ringer van het FJO en beloofde zijn invloed binnen de EU en lidstaten voor de realisering ervan aan te wenden.

N.a.v. deze conferentie werd een officiële brief, medeondertekend door het FJO en het Centraal Israëlitisch Consistorie, verzonden naar de drie Europese leiders, de heren Junker, Schultz en Van Rompuy, met het verzoek een commissaris te benoemen, echter deze is zonder reactie gebleven.

Nu een half jaar later moeten we met teleurstelling en verbijstering vast stellen dat er noch een commissaris, noch een task force is benoemd.
Task forces worden wel b.v.b. met regelmaat gecreëerd voor het behoud van de kwaliteit van de wijn, de visstand of de maximale houdbaarheid van een bepaald voedingsmiddel.

Daarentegen wordt de bestrijding van het antisemitisme binnen de EU ingekaderd in een veel algemener begrip als strijd tegen racisme en discriminatie.
Geen enkele minderheidsgroep in de EU heeft echter zo disproportioneel te lijden onder een virulente vorm van racisme als de Europese joden.

Alhoewel het Forum met nadruk iedere vergelijking met de jaren dertig afwijst, zijn er voor wat betreft de attitude van de EU ook parallellen uit die zwarte periode.
De overtrokken wijze waarop (in het kader van de verkiezingscampagne) enkele Israëlische politici recentelijk op gebeurtenissen binnen de EU hebben gereageerd wordt door het Forum niet onderschreven. Een zinvolle en effectieve bestrijding van het groeiend antisemitisme in Europa is gediend met waakzaamheid en daadkracht. Niet met het – om politiek gewin – uiten van wilde beschuldigingen en het tot overdreven proporties opblazen van onwelgevallige beslissingen.

Nu noch de EU Commissie, noch het EU Parlement gevolg hebben gegeven aan de wens specifieke aandacht te besteden aan het antisemitisme, is het zaak om binnen de nationale regeringen en parlementen met overtuiging en kracht van argumenten de bestrijding van antisemitisme te bepleiten.
Die noodzaak is des te urgenter omdat de beveiliging van joodse burgers en instellingen immers een taak van de individuele lidstaten is.
Dat in een aantal lidstaten de joodse organisaties en scholen de kosten voor hun beveiliging zelf moeten dragen is een van de onderwerpen die met de respectievelijke regeringen dienen te worden aangekaart.

Gerelateerde artikels:
JPost – “Anger simmers as EU Parliament shoots down anti-­Semitism task-force” http://www.jpost.com/Diaspora/Anger-simmers-as-EU-Parliament-shoots-down-anti-Semitism-task-force-385417

“Persbericht Voorzitter Italiaanse Senaat aanwezig op Israeli Jewish Congress te Jeruzalem” https://fjo.be//nieuws/783/Persbericht-Voorzitter-Italiaanse-Senaat-aanwezig-op-Israeli-Jewish-Congress-te-Jeruzalem