Op maandag 25 juni organiseerde het FORUM der Joodse Organisaties een persconferentie in haar kantoor om het “ware” verhaal achter de Stolpersteine of Struikelstenen te verduidelijken.

Naast de pers, waren aanwezig o.a.:
Mevr. Regine Sluszny: nationaal voorzitter van de Vereniging van het Ondergedoken Kind met zetel in Brussel
Mevr. Judith Kronfeld: algemeen secretaris van de nationale “Vereniging van Joodse Weggevoerden van België –  Dochters en Zonen van de Deportatie”, directrice van de Stichting van het Jodendom van België (SJB) en van de Nationale Commissie van de Joodse Gemeenschap van België voor de Restitutie en Herinnering (NCJGBRH)
Mr. Philippe Markiewic, algemeen secretaris van de SJB, Medevoorzitter van de NCJGBRH, Voorzitter van de Israëlitische Gemeente van Brussel,Oud-voorzitter van de C.C.O.J.B.


 

Leden van de Raad van Bestuur van het FORUM: Nadine Iarchy – Joods Christelijke betrekkingen, Diane Keyser – algemeen secretaris, Eli Ringer – oudvoorzitter en medevoorzitter van de NCJGBRH, Pinkas Kornfeld – ondervoorzitter FORUM en ondervoorzitter Centraal Israëlitisch Consistorie van België, René Trau (voorzitter B’nai B’rith), Pierre Wolkowicz.

Historische inleiding:

FORUM is actief sinds 1993 en is o.a.:

–        Initiatiefnemer van het organiseren van herdenkingen van de Holocaust, een onderwerp dat in ons land nogal stiefmoederlijk werd behandeld.

–        Oprichten van monument ter herdenking van de gedeporteerde Antwerpse joodse burgers

–        Organiseren van congressen:
=2007 “Kinderen van de Shoah” waar burgemeester Janssens de moed heeft gehad zich te verontschuldigen voor de collaboratie van sommige leden van het toenmalige Antwerpse  politiecorps
=2009 dankbetuiging aan de politie voor diegenen die joden hebben gered
=2010 Hulde aan de Redders van WOII

–        FORUM lag aan basis, samen met de toenmalige C.C.O.J.B. onder leiding van wijlen D.Susskind, van de oprichting van de NCJGBRH die alle gevolgen van de Tweede Wereldoorlog behandelde: in 1e plaats de erkenning als dusdanig van de joodse oorlogsslachtoffers en alles wat daar bij kwam zoals de restitutie, pensioenen, medische voordelen. Dankzij deze restitutie heeft elk joods slachtoffer die WOII overleefde en in België verbleef, eveneens een som van 3.000€ ontvangen.
De NCJGBRH heeft in maart van dit jaar (2012) inleidingscongres van het Belgische voorzitterschap van de “Taskforce for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research” georganiseerd met o.a. de deelname van voorzitter Herman Van Rompuy.

Stolpersteine / struikelstenen:

Toen het thema van deze gedenkstenen opdook en gezien dat sommige leiders, zowel Brusselse als Antwerpse, er negatief tegenover stonden, heeft het FORUM in september 2011 in een opiniepeiling over antisemitisme naast vele andere vragen ook de vraag gesteld of het al dan niet raadzaam is dit soort gedenkstenen te plaatsen. Voor deze opiniepeiling werd de hele joodse gemeenschap van België geraadpleegd.

De resultaten van deze peiling zijn nog in verwerking aan de Universiteit Antwerpen (onder leiding van Prof. Herman van Goethem) maar m.b.t. dit specifiek onderwerp hebben wij al een resultaat gekregen, nl. slechts 13% van de Nederlandstalige deelnemers antwoordde JA  en slechts 29% bij de Franstalige deelnemers.

Het is mede op basis van deze resultaten dat het FORUM haar mening heeft gevormd.

Toen een Brusselse organisatie aan Burgemeester Janssens de toelating heeft gevraagd om enkele Stolpersteine in Antwerpen te plaatsen, heeft hij advies gevraagd aan het FORUM. Het FORUM heeft hem een negatief advies geformuleerd gebaseerd op de resultaten van de opiniepeiling.

Gezien de herdenking van de slachtoffers van de Shoah ons allen heel nauw aan het hart ligt, hebben wij burgemeester Janssens verzocht om samen alternatieve mogelijkheden te bespreken. Het FORUM heeft reeds enkele concrete ideeën.

De eerder vermelde organisatie heeft zich echter niet neergelegd bij de beslissing van het Stadsbestuur en begon een regelrechte hetze tegen het FORUM en haar leiders. Ook Burgemeester Janssens werd niet gespaard: wij wensen nogmaals te benadrukken dat hij de eerste Antwerpse burgemeester was die de moed had om zich te verontschuldigen voor de collaboratie, wij vinden het dan ook schandalig dat hij nu onder vuur ligt en wordt verweten niet gevoelig te zijn voor de herinnering aan de Shoah.

Wij waren vooral verbouwereerd en bedroefd toen wij het volgende persbericht lazen, dat de waarheid tegenspreekt en onjuist is, van de voorzitter van de C.C.O.J.B., Maurice Sosnowski, zie hieronder. Wij zullen hier niet op antwoorden en ook verder niet op ingaan daar wij van mening zijn dat dit ingegeven werd door emotionele impulsen die het gezond verstand overtroffen.

“De razzia’s die Antwerpen troffen waren zeer pijnlijk, vandaar dat het eren van de nagedachtenis van de gedeporteerden des te beter is.  Maar ik denk dat de Antwerpse Joden vandaag de dag niet diegenen zijn die hun ouders of grootouders verloren en ik betreur het dat het Forum der Joodse Organisaties (FJO) weigerde daar op in te gaan.

Ik ben voor het leggen van struikelstenen en was zelf aanwezig  bij de plaatsing ervan in Brussel dit weekeinde. Het ging om twee herinneringsstenen voor vrijmetselaars uit mijn loge die ik daarmee wilde huldigen. De nicht van één van de slachtoffers zei me dat haar oom nu een graf gekregen had en zijn naam voor altijd verzegeld werd.

Burgemeester Janssens is zo idioot geweest om “raad te gaan” vragen aan het FJO.  Dat toont nog maar eens dat hij de gebeurtenissen bekijkt zonder rekening te houden met de interne joodse verdeeldheid hierover. Hij moet zich toch bewust zijn dat het Forum, vandaag de N-VA steunt, en dat hij hiermee de houding van de orthodoxen toch niet kan veranderen. Janssens is in mijn ogen hier op alle fronten een verliezer, zowel politiek als moreel.”

Maurice Sosnowsky
Voorzitter van het CCOJB, het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België

Het “ware” verhaal achter de Stolpersteine

Er stellen zich meerdere vragen betreffende het plan van een kleine Brusselse groep om in Antwerpen Stolpersteine te komen plaatsen:

1)      Hoe komt het dat het FORUM der Joodse Organisaties, die de grootste voorvechter voor de herdenking is in België, die het Holocaust Monument van Antwerpen heeft opgericht, die in 2007 een Congres “Kinderen van de Shoa” heeft georganiseerd en een nationale hulde aan de Redders van WOII, een jaarlijkse herdenking organiseert aan het Monument, e.v.a., tegen het plaatsen van de Stolpersteine is?
Het FORUM is van mening dat het plaatsen van gedenkstenen op de grond waarover gelopen wordt door 2 en 4-voeters, geen respectvol aandenken is voor onze vermoorde families. Tevens zullen deze komen te liggen in wijken waar “nieuwe” Belgen wonen die waarschijnlijk minder gevoelig zijn voor de herdenking van de Shoah. Door enkel dit soort gedenkplaten aan de mensen op te dringen zonder een actieve opvoedkundige omkadering te leveren, kan dit averechtse reacties opwekken.

2)      Hoe komt het dat de verenigingen zoals deze van het Ondergedoken Kind en de ““Unie van Joodse gedeporteerden van België, dochters en zonen van de deportatie” tegen het idee van Stolpersteine zijn?
Deze verenigingen zijn ook van mening dat het lopen op de namen van hun familieleden niet kan. Tevens zou het geld dat hier aan besteed wordt, beter worden uitgegeven aan opvoeding en herinneringseducatie. Het Memoriaal van Anderlecht, waar alle namen van alle gedeporteerden uit België in staan gegraveerd, heeft reeds het doel om de slachtoffers te herdenken. Trouwens niet enkel joden werden gedeporteerd, ook Roma’s, homoseksuelen en andersdenkenden die niet akkoord gingen met het regime.

3)      Hoe komt het dat zelfs de Franstalige afdeling van de Stichting van het Jodendom van België hardnekkig weigert de Stolpersteine te subsidiëren?
Daar het voor hen gaat om het herdenken van ALLE gedeporteerden en niet slechts enkelingen waarvan de families de aanvraag moeten indienen. De kostprijs voor een 30.000 tal zou oplopen tot 10 miljoen euro, iets wat financieel onhaalbaar is. Andere alternatieven kunnen in aanmerking worden genomen. Zelfs wijlen David Susskind, die een van de grootste voorvechters was voor alles wat met de herdenking van de Holocaust te maken had, was tegen het plaatsen van Stolpersteine.

4)      Het aantal geplaatste Stolpersteine is onduidelijk. Men spreekt in Europa over 32.000, over 28.000, over 6.500 enz. Hoeveel zijn het er nu en waar werden deze geplaatst?
De meeste herdenkingstenen werden geplaatst in Duitsland maar ook in andere Europese landen werden reeds stenen geplaatst. Het aantal stenen dat tot op heden werd geplaatst in België is 60 stuks, dat maakt 0,02% uit van het aantal gedeporteerden vanuit ons land. Dat is dus te verwaarlozen. Nogmaals, het FORUM is voorstander van een gedenkteken voor ALLE 13.000 gedeporteerden uit Antwerpen.

5)      Men beweert dat het FORUM een religieuze organisatie is (terwijl iedereen weet dat dit onjuist is) en dat het daarom tegen de Stolpersteine is. Hebben Hitler, Eichman en Mengele niet alle joden in de gaskamers gedreven zonder een onderscheid te maken tussen religieus of niet ?
De beslissing van het FORUM is in geen enkel opzicht ingegeven door religieuze standpunten. Binnen het FORUM zijn alle strekkingen van de joodse gemeenschap vertegenwoordigd net als bij de slachtoffers van het nazi regime.

6)      Hoe komt het dat het plaatsen van Stolpersteine in Duitsland 130€ kost en in België tussen de 300€ en 600€ ?
Wij vragen ons hierbij af of de prijs van de Holocaustherdenking in de verschillende landen een andere waarde heeft. Blijkbaar is het plaatsen van deze stenen een lucratieve zaak geworden.

7)      Vertegenwoordigers van de Brusselse joodse gemeenschap hebben ons aangeraden niet verder in te gaan op de beweringen van de voorzitter van de C.C.O.J.B. Hij heeft zijn bestuur niet
geraadpleegd alvorens dit bericht de wereld in te sturen; dit bewijst dat hij hierin zijn persoonlijke mening uit en niet het standpunt van zijn organisatie.

8)      Deze persconferentie wordt mede georganiseerd om de unanimiteit voornamelijk m.b.t. het thema van de Stolpersteine tussen de joodse gemeenschap van Antwerpen en Brussel te benadrukken. Wij vinden het dan ook bijzonder spijtig dat enkelingen tweedracht en onenigheid trachten te zaaien binnen de joodse gemeenschap. Dit is een emotioneel onderwerp en moet besproken worden in een sereen debat.